Tankekarta över ordklasser

Som avslutande repetition på ordklasser kan eleverna enskilt eller i mindre grupper göra upp tankekartor över de olika ordklasserna, en tankekarta för varje. Låt eleverna arbeta med olika färger. Be dem skriva egna exempel på ord längst ut på tankekartorna.

Du kan också låta en tankekarta växa fram på tavlan vid ett gemensamt arbete i klassen. Här är ett exempel på hur det kan se ut.

Tankekarta med ordklasser

Om du vill utöka övningen kan du be eleverna fylla i egna exempelord för varje ordklass i tankekartan.